Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Oranjevereniging Harderwijk verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.

Indien je lid wordt van de Oranjevereniging Harderwijk, opgeeft voor een activiteit, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging Harderwijk verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.

Wij adviseren je om deze verklaring goed door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oranjevereniging Harderwijk.

Je kunt ons bereiken via info@oranjeverenigingharderwijk.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Oranjevereniging Harderwijk en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b) adresgegevens

c) bankrekeningnummer

2.2 In het kader van jouw deelname aan activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b) adresgegevens

c) emailadres

d) telefoonnummer

2.3 De Oranjevereniging Harderwijk verwerkt de in sub 2.1 en sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van de Oranjevereniging Harderwijk.

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen verwerken.

3. Bewaartermijnen

De Oranjevereniging Harderwijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

De Oranjevereniging Harderwijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens welke verwerkt worden voor deelname aan haar activiteiten vanaf het moment van inschrijving tot een redelijke termijn, met een maximum van 10 jaar, na afloop van de betreffende activiteit.

4. E-mail berichtgeving

De Oranjevereniging Harderwijk gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over je lidmaatschap, te vragen naar feedback of over deelname aan activiteiten. Afmelden voor e-mails over je lidmaatschap of feedbackformulieren kan door een e-mail te sturen naar info@oranjevereniginghaderwijk.nl.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Oranjevereniging Harderwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deelnemers jonger dan 16 jaar waarvan de Oranjevereniging Harderwijk persoonsgegevens verwerkt, zullen we vragen om het e-mailadres van de ouders. De ouders van de deelnemers jonger dan 16 zullen wij vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer voor het ingeschreven activiteit geen akkoord is ontvangen, kan hij/zij niet deelnemen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@oranjevereniginghaderwijk.nl

6. Cookies

Oranjevereniging Harderwijk gebruikt alleen functionele cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Oranjevereniging Harderwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Oranjevereniging Harderwijk) tussen zit.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1 Inzagerecht

Via de ledenadministratie van de Oranjevereniging Harderwijk kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oranjevereniging Harderwijk zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

8.2 Bezwaar maken

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur via de e-mail (info@oranjevereniginghaderwijk.nl).

8.3 Vragen & klachten

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Oranjevereniging Harderwijkje persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via de e-mail (info@oranjevereniginghaderwijk.nl).

8.4 Contact

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via de e-mail (info@oranjevereniginghaderwijk.nl).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Oranjevereniging Harderwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring door te kijken op veranderingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. U gaat hiermee akkoord door de website verder te gebruiken.

Privacy policy